Oprogramowanie - System "ZEUS"

System ZEUS swoją funkcjonalnością obejmuje wszystkie najważniejsze dziedziny działalności uczelni. Używanie interfejsu systemu ZEUS jest intuicyjne. Wybierając właściwego studenta z listy dostępnych studentów, otrzymujemy ekran, na którym w łatwy sposób odczytujemy dane o jego postępach w nauce, zobowiązaniach finansowych wobec uczelni, wpłatach za usługi edukacyjne, istotnych zdarzeniach w przebiegu studiów, przyznanych stypendiach, zleceniach wystawionych z modułu e-dziekanatu, itp.. ZEUS zintegrowany z systemem finansowo - księgowym IS-FK pozwala na weryfikację, czy wszystkie operacje dotyczące sprzedaży usług zostały kompletnie i wiernie ujęte w księgach rachunkowych, a tym samym pomagają na sporządzenie sprawozdawczości w sposób zgodny z wymogami ustawowymi.

System ZEUS składa się z 4 modułów, tj. modułu dziekanatu, modułu kwestury, modułu konfiguracji systemu i modułu administracji systemem. W ramach tychże modułów użytkownicy systemu ZEUS mają do dyspozycji poniższe funkcjonalności:

 • automatyczne wprowadzanie obciązeń finansowych przy promocji na następny semestr,
 • rejestrację dokumentów kasowo-bankowych dla wszystkich zdarzeń gospodarczych (w tym, związanych z procesem dydaktycznym studenta),
 • globalne wprowadzanie obciążeń dydaktycznych (przedmiotów do zaliczenia),
 • rejestrację zdarzeń (dowolnie definiowanych) dotyczących przebiegu studiów studenta,
 • rejestrację ocen na protokołach egzaminacyjnych,
 • system ulg dla studenta, który kontynuje naukę w uczelni,
 • analizę danych kartoteki studenta w/g wybranych warunków,
 • rejestr albumów,
 • rejestr dyplomów,
 • tworzenie suplementu dyplomu,
 • kartę okresowych osiągnięć studenta (wraz z eDziekanatem pozwala na rezygnację z tradycyjnych indeksów),
 • wysyłanie sms-ów,
 • zarządzanie stypendiami
 • ewidencję praktyk
 • zarządzanie grupami studenckimi,
 • wydruk seryjny dokumentów,
 • rejestrację dokumentów wydawanych studentom,
 • inicjowanie i monitorowanie wątku dla dowolego zdarzenia występującego w działalności uczelni,
 • tworzenie dowolnego wyróżnika i przydzielenie tego wyróżnika do wybranego studenta (np.: wyróżnik "niesolidny płatnik", itp...),
 • elektroniczne rozliczanie należności studentów,
 • eksport danych dotyczących zobowiązań uczelni wobec studentów z tytułu przyznanych stypendiów do systemu elektronicznej bankowości,
 • rejestrację faktur zakupu,
 • rejestrację faktur sprzedaży,
 • wezwanie do zapłaty dla studentów w/g określonych kryteriów,
 • automatyczną weryfikację zapisów finansowo - kięgowych między systemem ZEUS a systemem IS- FK,
 • ustalenie dla użytkownika systemu upoważnień na wykonanie określonej operacji (np. powrót z archiwum),
 • ustalenie dla użytkownika systemu listy dostępnych zdarzeń dotyczących przebiegu studiów studenta,
 • ustalenie dla użytkownika systemu numerów kas, które może obsługiwać,
 • ustalenie dla użytkownika systemu poziomu uprawnień do menu systemu.

 

Galeria zrzutów ekranu z Systemu ZEUS