Oprogramowanie - System "IS-PŁACE"

System IS-PŁACE umożliwia firmie automatyczne sporządzanie list płac, prowadzenie statystyki dotyczącej płac oraz wspomaga w prowadzeniu kartoteki podatkowej. Daje użytkownikowi systemu możliwość tworzenia nowych składników listy płac i tworzenia wzoru ich liczenia. Proces tworzenia listy płac (kolejność liczenia składników listy płac) odbywa się zgodnie ze wzorem zapisanym w konfiguracji systemu i może podlegać modyfikacji. Lista płac (a właściwie pozycje listy płatne przelewem) może zostać wyeksportowana do formatu akceptowanego przez system bankowości elektronicznej. System umożliwia eksport danych płacowych wybranego miesiąca do formatu programu Płatnika.

System IS-PŁACE składa się z 5 modułów, tj. modułu kartotek osobowych i czasu pracy, modułu liczenia list płac, modułu analiz, modułu konfiguracji systemu i modułu administracji systemem. W ramach tychże modułów użytkownicy systemu IS-PŁACE mają do dyspozycji poniższe funkcjonalności:

 • prowadzenie kartotek osobowych pracowników,
 • rejestrację nieobecności,
 • rejestrację godzin nadliczbowych,
 • obsługę zróżnicowanych systemów wynagrodzeń, tj. stałego wynagrodzenia umownego, czasowego według stawki za godzinę), budżetowego (podstawa wyliczana jako baza razy mnożnik), akordowego,
 • tworzenie list miesięcznych i dodatkowych,
 • rejestrację prac zleconych i tworzenie do nich list specjalnych,
 • wydruk przelewów oraz obsługa bankowości elektronicznej,
 • prowadzenie karty podatkowej pracownika,
 • prowadzenie karty ubezpieczenia społecznego pracownika,
 • eksport danych do innych systemów,
 • rozbudowany moduł analiz i zestawień w różnych przekrojach,
 • ustalenie dla użytkownika systemu upoważnień na wykonanie określonej operacji (np. dodanie/usunięcie pracownika, zmiana wynagrodzenia zasadniczego, zmiana składników płacowych, itp.),
 • ustalenie dla użytkownika systemu poziomu uprawnień do menu systemu.


Galeria zrzutów ekranu z Systemu IS-PŁACE